Mặt bằng Sunrise City North X2

Mặt bằng Sunrise City North X2

SUNRISE CITY SOUTH Sunrise City North gồm 2 tòa: SUNRISE CITY CENTRAL SUNRISE CITY NORTH Tòa X1 Tòa X2 X2 là một trong 2 tòa nhà tại Sunrise City North. Có địa chỉ ngay mặt tiền số 27 đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7 Có 11 căn hộ trong một tầng. Tầng hầm giữ xe...
Mặt bằng Sunrise City North X1

Mặt bằng Sunrise City North X1

SUNRISE CITY SOUTH Sunrise City North gồm 2 tòa: SUNRISE CITY CENTRAL SUNRISE CITY NORTH Tòa X1 Tòa X2 X1 là một trong 2 tòa nhà tại Sunrise City North. Có địa chỉ ngay mặt tiền số 27 đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7 Có 10 căn hộ trong một tầng. Tầng hầm giữ xe...
Mặt bằng Sunrise City South V6

Mặt bằng Sunrise City South V6

SUNRISE CITY SOUTH Sunrise City South gồm 6 tòa: SUNRISE CITY CENTRAL SUNRISE CITY NORTH Tòa V1 Tòa V2 Tòa V3 Tòa V4 Tòa V5 Tòa V6 V6 là một trong sáu tòa nhà tại Sunrise City South. Có địa chỉ ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ số 23, Tân Hưng, Quận 7 Có 6 căn hộ...
Mặt bằng Sunrise City South V6

Mặt bằng Sunrise City South V5

SUNRISE CITY SOUTH Sunrise City South gồm 6 tòa: SUNRISE CITY CENTRAL SUNRISE CITY NORTH Tòa V1 Tòa V2 Tòa V3 Tòa V4 Tòa V5 Tòa V6 V5 là một trong sáu tòa nhà tại Sunrise City South. Có địa chỉ ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ số 23, Tân Hưng, Quận 7 Có 5 căn hộ...
Mặt bằng Sunrise City South V6

Mặt bằng Sunrise City South V4

SUNRISE CITY SOUTH Sunrise City South gồm 6 tòa: SUNRISE CITY CENTRAL SUNRISE CITY NORTH Tòa V1 Tòa V2 Tòa V3 Tòa V4 Tòa V5 Tòa V6 V4 là một trong sáu tòa nhà tại Sunrise City South. Có địa chỉ ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ số 23, Tân Hưng, Quận 7 Trong một sàn...
Mặt bằng Sunrise City South V3

Mặt bằng Sunrise City South V3

SUNRISE CITY SOUTH Sunrise City South gồm 6 tòa: SUNRISE CITY CENTRAL SUNRISE CITY NORTH Tòa V1 Tòa V2 Tòa V3 Tòa V4 Tòa V5 Tòa V6 V3 là một trong sáu tòa nhà tại Sunrise City South. Có địa chỉ trên đường Nguyễn Hữu Thọ số 23, Tân Hưng, Quận 7 Có bốn căn hộ trong một...